У С Т А В

 на Федерация на Мухарите в България

гр. Велико Търново

2012 г.

 1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ Федерация на Мухарите в България (ФМБ), или Федерацията, е сдружение с нестопанска цел, обединяващо на доброволен принцип мухарски риболовни клубове- юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ.

/2/ Съществуването на Федерацията не е ограничено със срок.

/3/ Сдружението извършва дейност в обществена полза.

/4/ Наименованието на сдружението е “Федерация на Мухарите в България”, съкратено “ФМБ”. Наименованието на сдружението на английски език се изписва така: “Federation of Bulgarian Fly Fishermen”, съкратено „FBFF”.

Чл.2. /1/ Седалището и адреса на управление на Федерацията е в гр. Велико Търново, ул. “Иларион Драгостинов” № 11, бл. 24, вх. В, ап. 2.

/2/ Федерация на Мухарите в България осъществява своята дейност при спазване на Конституцията, законите на страната, настоящия Устав и решенията на органите си.

Чл.3 Предмет на дейност на сдружението:

 • Подпомагане пълноценното развитие на спортния и любителски риболов сред всички възрасти;
 • Осъществяване технически,эинформационен и образователен обмен;
 • Съдействие за установяване и развитие на бизнес контакти на членовете на сдружението с партньори в старната и чужбина,экакто и сключване на договори между тях за постигане на целите на сдружението.

Чл.4. Главни цели на Федерацията са:

 1. Да отстоява интересите на своите членове пред държавните органи и органите на местно самоуправление;
 2. Да се застъпва за напредването на мухарския риболов в България, съгласно традициите в развитите страни и модела на европейските й съседи;
 3. Да съдейства за опазване на реките, увеличаване на пъстървовите популации и повишаване на риболовната култура;

Чл.5. За осъществяване на своите цели Федерацията използва следните

средства:

 1. Представителство на своите членове и защита на интересите им пред държавни институции, общински администрации, обществени организации и други юридически и физически лица;
 2. Консултации и преговори с държавни институции;
 3. Изготвяне на становища и участие в разработване на проекти на закони, правилници, наредби, програми и други нормативни документи, свързани с дейността на своите членове;
 4. Нормативно, организационно и методическо осигуряване и провеждане на образователна дейност, осъществявана от членовете във Федерацията и от Федерацията самостоятелно;
 5. Създаване на собствени фондове с помощта на спонсори и дарители;
 6. Организиране на срещи и мероприятия.
 7. Създаване и поддръжка на информационен блог и уеб-сайт.

Чл.6. /1/ Федерацията извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на регламентираната дейност, приходите от която се използват за постигане на целите на сдружението.

/2/ Предмет на допълнителна стопанска дейност на Федерацията е:

 1. Информационна и издателска дейност;
 2. Други дейности, незабранени от закона.

/3/ Допълнителната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, предвидени в съответните нормативни актове, регулиращи тази дейност.

/4/ Федерацията не разпределя печалба. Приходите от допълнителната стопанска дейност могат да се ползват само за постигането на целите и осъществяване на задачите на Федерацията.

 

 1. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.7. Членуването във Федерацията е доброволно. С изключение на учредителите, членове могат да бъдат само юридически лица, които приемат настоящия Устав, плащат редовно членския си внос и съдействуват за постигане целите на Федерацията.

Чл.8. Приемането на членове става въз основа на писмена молба до Управителния съвет /УС/, придружена с набор от документи – копие от съдебната регистрация, препис извлечение от протокола на Общото събрание /ОС/ на кандидата, данъчен и Булстат номера. Управителният съвет се произнася с решение в едномесечен срок и уведомява писмено кандидата, като се аргументира при отказ. Членството на приетите кандидати възниква от датата на решението на УС.

Чл.9. Всеки член на Федерацията има право:

 1. Да участва в управлението на Федерацията чрез свой представител;
 2. Да бъде информиран за нейната дейност;
 3. Да се ползва от дейността й и от резултатите от дейността;
 4. Да ползва подкрепата на Федерацията;
 5. Да адресира молби, въпроси, предложения и жалби до органите за управление, на които да получава отговор в едномесечен срок за УС и на първото насрочено ОС;
 6. Да участва в инициативите и мероприятията на Федерацията.

Чл.10. Всеки член е длъжен:

 1. Да спазва законите и нормативните разпоредби относно правилата на риболов.
 2. Да спазва устава на Федерацията, както и да изпълнява решенията на нейните управителни органи;
 3. Да защитава доброто име на Федерацията и да не накърнява авторитета й;
 4. Да предоставя на управителните органи на Федерацията, информация необходима за постигане на нейните цели и задачи, както и за изпълнение на взетите решения;
 5. Да плаща редовно членски внос в размер и срок, определен от ОС;
 6. Да съдейства за реализацията на целите и програмата на Федерацията.

Чл.11. Членството се прекратява:

 1. С едномесечно писмено предизвестие, отправено до УС.
 2. С прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел.
 3. С изключване поради нарушаване на Устава.
 4. С изключване поради неспазване на законите и нормативните разпоредби относно правилата на риболов.
 5. С отпадане поради невнасяне на членски внос и системно неучастие в дейността на Федерацията, което се констатира по документи по реда, предвиден в Устава.

Чл.12. Решението за прекратяване на членството се взема от УС. Това решение

може да се обжалва пред ОС. При прекратяване на членството направените вноски остават в полза на Федерацията.

 

III. ОРГАНИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

Чл.13. Органи на ФМБ са:

 1. Общо събрание;
 2. Управителен съвет;
 3. Председател.
 1. Общо събрание:

Чл.14. Върховен орган на ФМБ е Общото събрание, в което са представени всички членове на Федерацията. До набирането достатъчен брой (най-малко три) реално действащи клуба учредителите-юридически лица са членове на Общото събрание с право на глас.

Правомощия

Чл.15. Общото събрание:

 1. Изменя и допълва Устава на Федерацията;
 2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 3. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Федерацията;
 4. Приема основните насоки и програма за дейността на Федерацията;
 5. Приема бюджета на Федерацията;
 6. Обсъжда и приема решения по отчетите на Управителния съвет;
 7. Отменя решения на Управителния съвет на Федерацията, които противоречат на законите в страната, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Федерацията;
 8. Приема решение за разпределение на останалото имущество на Федерацията след удовлетворяване на кредиторите при ликвидация.

Свикване

Чл.16. Общо събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Федерацията в населеното място, в което се намира седалището на Федерацията. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Федерацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Чл.17. Поканата трябва да съдържа: дневен ред, дата, час и място за провеждане на ОС и по чия инициатива то се свиква.

/1/ Поканата трябва да бъде обнародвана в сайта на Федерацията най-малко 14 дни преди провеждането на ОС.

/2/ ОС може да взема решения и без да бъде свикано по реда на настоящия член, ако решението е подкрепено писмено от всички членове на сдружението.

Кворум

Чл.18. /1/ Общото събрание е законно, ако присъстват представители на повече от половината от всички негови членове- клубове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Право на глас

Чл.19. /1/ Всеки  член на Общото събрание (клуб) има право на един глас.

/2/ Физическите лица- учредители на Федерацията имат право на един глас, докато това им правомощие не бъде прекратено при набирането на достатъчен брой членове- юридически лица- клубове (най-малко три) с решение на Общото събрание.

/3/ В Общото събрание не се допуска гласуване чрез преупълномощаване.

Решения на Общото събрание

Чл.20. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с явно или тайно гласуване.

/2/ Решенията по чл. 15, т. 4,5 и 6 се вземат с 3/4 мнозинство от присъстващите членове на Общото събрание, по т. 1, 2 и 7 с мнозинство 3/4 от всички членове, а по т. 8 с мнозинство от всички членове на Общото събрание. По всички останали точки – с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

/3/ По въпроси, които не са били включени предварително в обявения в поканата дневен ред, не могат да се вземат решения.

/4/ Решенията на Общото събрание могат да се обжалват по съдебен ред.

 1. Управителен съвет

Състав

Чл.21. /1/ Управителният съвет се състои от шест души, които се избират от ОС.

/2/ Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 1 /една/ година с право на преизбиране.

Чл.22. Членовете на Управителния съвет носят отговорност за взетите решения по време на своя мандат в съответствие с действащото в Република България законодателство, Устава и Правилниците на Федерацията.

Правомощия

Чл.23 /1/ Управителният съвет:

 1. Изпълнява решенията на Общото събрание;
 2. Избира и освобождава с тайно гласуване председател;
 3. Управлява и се разпорежда с федеративното имущество, средства и фондове, съгласно приети от него Правилници и определя размера на членския внос и/или имуществените вноски;
 4. Взема решения за членуване на Федерацията в други организации;
 5. Взема решения за водене и прекратяване на съдебни дела и сключване на съдебни и извънсъдебни споразумения;
 6. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;
 7. Обсъжда и внася в Общото събрание проекто-бюджета на Федерацията и отчета за своята дейност;
 8. Взема решения за учредяване на федеративни награди и целеви фондове;
 9. Приема финансови планове за изпълнение на бюджета на Федерацията.

/2/ При нарушение на Устава членове на Управителния съвет могат да бъдат освобождавани от Общото събрание.

/3/ Председателят на Управителния съвет се избира от неговия състав и:

 1. Представлява Федерацията пред международни и национални представителни органи и обществени организации – юридически лица;
 2. Ръководи работата на Управителния съвет на Федерацията, организира и контролира изпълнението на неговите решения;
 3. Внася в Общото събрание от името на Управителния съвет проекто-бюджета на Федерацията за утвърждаване;
 4. Внася отчета за дейността на Управителния съвет в Общото събрание на Федерацията.

Свикване

Чл.24. /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, освен ако Уставът не предвижда друго. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

Право на глас

Чл.25. /1/ Всеки член на Управителния съвет има право на един глас. При равен брой гласове председателят има право на два гласа.

/2/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/3/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/4/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 23, ал. 1, т. 3 и 6 и чл. 32 – с мнозинство от всички членове.

/5/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Решения на Управителния съвет

Чл.26. Управителният съвет взема решения с явно гласуване.

 

 1. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ФЕДЕРАЦИЯТА

Чл.27. Федерацията се представлява от председателя и членовете на управителния съвет ,заедно или поотделно , съобразно предоставените им правомощия от Устава.

 

 1. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

Чл.28. /1/ Федерацията набира средства от:

 1. Годишен членски внос;
 2. Дарения, завещания и спонсорство;
 3. Лихви и дивиденти;
 4. Допълнителна стопанска дейност;
 5. Издателска и други дейности.

Чл.29. С решение на Управителния съвет на Федерацията могат да се създават парични федеративни целеви фондове.

 

 1. ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ

Чл.30 /1/ За активна работа и заслуги в развитието и усъвършенстването дейността на Федерацията се присъждат колективни и индивидуални федеративни награди.

/2/ Редът за награждаване и стимулиране с федеративни награди се урежда с Правилник, приет от Управителния съвет.

 

VII. МАРКА, ПЕЧАТ И ОБРАЗЕЦ НА ЧЛЕНСКА КАРТА НА ФМБ

Чл.31. /1/ Федерацията има марка, на която е изобразен тематично стилизиран трибагреник и риболовна кука, и кръгъл печат с графичен елемент на марката и надпис „Федерация на Мухарите в България“.

 

VIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.32. /1/ Преобразуването на Федерацията се извършва при условията и по реда на чл. 12 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

/2/ Прекратяването на Федерацията се извършва при условията и по реда на чл. 13 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.33. При прекратяване на Федерацията по решение на Общото събрание, ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

Чл.34. /1/ Относно реда за ликвидация и правомощията на ликвидаторите се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл.35. При ликвидация на Федерацията разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се извършва по решение на Общото събрание и се разпределя в полза на членовете на Федерацията.

Чл.36. Средствата за издръжка на ликвидацията, включително и за възнаграждение на ликвидатора, се определят от Управителния съвет.

 

У ч р е д и т е л и:

За Мухарски клуб “Стримерите” ………………………………………………………………

За Клуб по риболов с муха “София 94” ……………………………………………………..

За Мухарски Клуб “Майна Флай” ……………………………………………………………..

За Клуб по спортен риболов “Царевец” …………………………………………………….

За Сдружение с  нестопанска цел “Хатч” …………………………………………………..

За Мухарски клуб “Стари Видри” ………………………………………………………………